Copyright 2018 - Col·legi FEM La Merced de Barcelona.

Projecte @Schooling = 'La Merced' Escola Trilingüe  

Des de fa un temps, l’equip de professors de l’Escola hem reflexionat sobre la necessitat d’incloure la llengua anglesa com a tercera llengua vehicular, tot pensant en la necessitat de millorar la competència comunicativa del nostre alumnat en un idioma estranger tan important com aquest.

El fet que a l’Escola es potenciï l’ús de l’anglès amb tasques quotidianes dels alumnes, fa que les famílies del nostre centre valoreu molt positivament tot tipus d’activitats impartides en aquesta llengua.
 
D’altra banda, el Departament d’Educació de la Generalitat va emprendre ja fa temps mesures per a millorar el nivell general en llengua estrangera dels alumnes catalans. Estudis mostren que a Espanya el 56% dels ciutadans són monolingües i un baix percentatge (17%) poden mantenir una conversa en llengües estrangeres.
 
És per això que seguint aquesta dinàmica hem volgut plasmar-ho en el projecte que volem iniciar el Curs vinent: Projecte @schooling. Aquest projecte s'emmarca dins de l’Aprenentatge Integrat de Continguts en Llengua Estrangera (AICLE) i s’han escollit com a matèries per impartir aquest aprenentatge en anglès tres assignatures curriculars (Educació Plàstica i Educació Física a Infantil i Educació Física i Música a Primària, a més de Cant Coral com a matèria complementària) ja que són  les que menys necessiten suport lingüístic a nivell escrit. A més a més, el seu aprenentatge parteix d’una base visual i oral i per tant són més fàcils d’assimilar d’una forma inconscient. El llenguatge utilitzat en aquestes matèries és molt bàsic i intercanviable en qualsevol de les tres llengües.
 
L’objectiu final del projecte és que els nostres alumnes, un cop hagin acabat l’etapa escolar, puguin ser capaços d’expressar-se i pensar en qualsevol de les tres llengües curriculars  com si fossin vehiculars.
 
És un projecte flexible, que promou el treball en equip i el compromís de tots els elements del procés educatiu. Promou el trilingüisme (català – castellà – anglès) ja que desenvolupa la capacitat d'utilitzar més d'una llengua per portar a terme certes funcions i tasques. Es segueix una metodologia activa amb instruccions clares, descripció acurada de les tasques, presentació de novetats a un ritme adequat. Té en compte i fa servir la informació cultural i experiencial dels alumnes i de les seves llars, tot construint el nou coneixement a partir de les normes, valors i cultura d’origen de l’alumnat dins del marc ideològic de la nostra escola mercedària.
 
Al començament del pròxim Curs us detallarem més però hem volgut fer-vos partíceps d’aquesta noticia per a què entengeu que ès un salt qualitatiu molt important per a l’Escola i l’inici d’una nova etapa per tots nosaltres.

f t g m

Intranet FEM La Merced Barcelona