Copyright 2018 - Col·legi FEM La Merced de Barcelona.

 

 

 

1.1  Qui  Som?

Els Centres  Educatius de la Fundació Educativa la Merce  (FEM) tenen  les seves arrels en l'acció educadora que  Lutgarda Mas i   Mateu  i  primeres companyes iniciaren a  Barcelona l'any  1860 i que  les Religioses Mercedáries Missioneres han portat  a terme  des de l'inici  als paisos on s'han fet  presents.

La seva  intuició  carismática, fidel   a  l'esperit  de  l'Orde   de  la Merce,   contempla  a  Jesucrist Redemptor identificat amb l'ésser huma captiu i  desenvolupa la sevaacció allá   on les circurnstáncies d'iqnoráncia,  d'injustícia, d'opressió i   les estructures esclavitzants atempten  contra  la dignitat de la persona  i  impedeixen l'acceptació de la fe o provoquen la seva perdua.

Coma  continuadora del carisma de Lutgarda, la FEM proposa  un model  d'escola  específicament mercedari, dins el marc d'una  visió  cristiana del  món  i  de la historia,  des del  qual  contribueix
a la missió evangelitzadora de l'Església.

1.2 Les nostresopcionsfonamentals

·   Declarem que  cada ésser huma  és un valor  en sí mateix,  independentment  de  la seva etnia, ideologia, religió,  posició  social,  capacitat adquisitiva o qualitats personals.

·   Entenem l'escola  coma   institució al servei de la societat amb el repte  de fer realitat  la igualtat d 'oportu  n itats.

·   Apostem  per  l'educació viscuda  en un ambient d'acollida familiar   i   un clima  alegre  i   positiu que  afavoreixi  la proximitat,  la senzillesa i  que  fomenti   experiencies  humanitzadores  i  de creixement personal.

·   Fomentem un model  de  comunitat  educativa participativa  i  integradora  de  les necessitats, objectius i  voluntats de tots  els qui  la formen, amb  la garantia d'obertura  i   servei  a  tots  els sectors  socials, especialment als més necessitats.

·   Proposem un model  d'escola  arrelada  a la comunitat, coneixedora de la realitat,  la cultura,  els costums i  tradicions del seu voltant;  una escola que promou la identitat deis pobles  deis quals forma  part  i  facilita  la integració de tothom.

·   Oferim  a la societat una formació científica, técnica,  humanística i  artística  de qualitat, resultat d'una  inquietud permanent d'innovació i   progrés  pedaqóqic.


Prioritzem la formació de persones lliures  com un deis objectius essencialsde la nostra educació. Aquesta  opció  básica ens és un repte  per aconseguir que els nostres  alumnes:

·   Adquireixin gradualment un concepte ciar i   autentic de llibertat, aprenguin a fer un bon  ús de la seva llibertat   i  siguin  respectuosos amb  la llibertat   deis altres.

·   lnterioritzin  que  l'alliberament   total   de  la persona es realitza   en  la donació  de  sí mateixa en el servei  als altres.

·   Participin en la tradició   mercedaria que  contempla Maria  de la Merce  com  a  model  de dona lliure,  creient  i  compromesa amb tots  els processos d'alliberament.

·   Protagonitzin el seu propi  procés  de síntesi personal entre  la fe,  la cultura  i  la vida.

·   Comparteixin   activament  la  nostra   esperance  d'una   societat  futura   sense  cap  tipus   de discriminació.

2.1 Una oferta  de valors

La proposta  educativa  de la FEM es fonamenta  en una serie de valors humans, que comprometen tota  la Comunitat Educativa  i    que  es presenten  com  a oferta  de  sentit  que  ajudi  els nostres alumnes  a adoptar   una actitud  davant  la vida:

Educar  en  i   pera    la llibertat defineix  el nostre  compromís  d'estimular la confianca  i   generar opcions responsables,  coherents  amb els seus propis valors i   conscients de les seves conseqüencies.

Educar   en  la tolerancia  és  la nostra   proposta  per  a comprendre  i    respectar  les diferents sensibilitats  i    formes  de pensar  i    viure que  configuren  la nostra  societat plural.

Educar  en el dialeg  és ensenyar,  des  de  la practica  quotidiana,   a trobar  solucions  pacífiques  i justes  als nostres  conflictes.

Educar  en  la participació  és propiciar  una organització   democrática. motivar  la cooperació, fomentar la confianca  i    estimular  el lideratge.

Educar  en la cordialitat suposa  acceptar que  l'educació  és una tasca  col·lectiva i   que  la qualitat de les relacions humanes  determina  tot procés educatiu; tots els agents  de la comunitat  educativa intervenen  en l'esmentat procés.

Educar   en  la solidaritat  significa  promoure  una  lectura  crítica  de  la realitat, compassiva   i compromesa   ambla   transformació   de les situacions  d'exclusió.

Educar en el cultiu de la interioritat és fer possible que cada persona  construeixi el seu projecte vital  harmonitzant desigs,   valors,  idees,  creences  i     comportament.  És acollir  i    promoure  la pregunta pel sentit  de la vida que  obre  l'ésser  huma a la transcendencia.


2.2 Centrada en les persones

Entenem  l'educació  com a invitació permanent al creixement  i   maduració  de cada  persona.  La nostra  acció pretén  que  els nostres  alumnes  aprenguin  a aprendre, a coneixer  i    estimar  el món, a pensar  per si mateixos,  a treballar  en equip,  a conviure  amb  respecte i    tolerancia.

Optem  per una acció educativa  que faciliti experiencies  de creixement  i   integri els coneixements, destreses i    actituds  que  contribueixen   a desenvolupar tetes  les capacitats  de l'ésser  huma.


Promou el seu desenvolupamentpersonal


La finalitat d'una  educació  integral és proporcionar  a cada persona  el desenvolupament   harmónic de tetes  les seves  capacitats  físiques,  cognitives,  tecnolóqiques, afectives  i   estetiques. Per aixo fomentem:

·    El  reconeixement i   respecte de les aptituds, capacitats i   límits de cada  persona.

·    El  desenvolupament de  la intel-liqencia.  la reflexió i    l'interes  per  l'activitat  física,  intel·lectual
i   artística.

·    L'atenció   al desenvolupament  emocional   equilibrat que  afavoreix  la motivació,   l'empatia, l'aqrairnent,   l'autenticitat i    la capacitat de relació.

3. Estil pedagògic.

·     L'adquisició    d'habits   de  treball    i  disciplina   personal   mitjanc;ant   el  cultiu   de  la responsabilitat     i la promoció    constant   d'una    cultura    de  l'esforc.

·    La promoció   de  l'esperit   creatiu,   innovador   i   d'investigació    que  els capaciti    pera    comprometre's amb   el  progrés   autenticarnent     huma   d'una   societat   que   canvia   constantment.

·    L'adquisició    progressiva    de  les  capacitats   pera    jutjar    i   prendre   decisions   guiats    perles     seves própies    conviccions,   en  coherencia   amb   els  valors   etics  fonamentals    i   en  actitud    crítica   davant els  prejudicis.


Construeixuna societat més humana

Una educació fundada  en  la concepció  cristiana de  l'ésser  huma  ha de  ser formació  de  la consciencia comunitaria i   social,  per aixó   potenciem:

·   La presa  de  consciencia deis  propis  drets  i   deures  exercits en el diáleq   constructiu  i   en  la col·laboració amb els altres.

·   La capacitat d'acceptar compromisos i  de procedir honestament en el servei al bé comú.

·   L'exercici de la convivencia pacífica, participativa, acollidora i  servicial.

·   La presa de postura  davant  els problemes de la realitat  més immediata, de la societat i  de la natura  de forma  creativa  i  responsable.

·   La valoració de la solidaritat amb els col-lectius  més desfavorits.

·   El reconeixement i  respecte de tots  els pobles  i   cultures.


Acompanyal'obertura  a la transcendencia

Conscients que  la dimensió transcendent  determina de forma  significativa el comportament personal i  social de l'ésser  huma promovem:

·   La consciencia de les própies  necessitats i   la presa de postura  crítica  respecte a una concepció materialista i  consumista de la vida.
·   El testimoniatge  i  l'experiencia del servei i  amor  qratuit.
·   L'obertura a la pregunta pel sentit  de la vida i a  les preguntes darreres de l'existencia humana.

L'ensenyament de la religió  católica,    conscients que la fe és inseparable de la justícia  i  del diáleq amb  la cultura:

·   Presenta amb  honestedat i   rigor  les respostes de la fe.
·   Contribueix a la formació d'una  actitud  crítica  i  compromesa respecte a la societat.
·   S'imparteix en un marc de respecte i  llibertat  que permeti  oferir als nostres alumnes la possibilitat de plantejar-se la propia  existencia segons  l'Evangeli.

L'oferta d'un procés d'educació en la fe neix d'un projecte  evangelitzador que pren en consideració cultura,  els valors  i  la iniciació  cristiana.

Fe en les persones

La fe en les persones configura el nucli de la nostra proposta educativa des del punt de vista de l' Educació Alliberadora, l' alumne que aprèn és el centre dels procés d' aprenentatge. Els nostres alumnes són els primers agents de les seves descobertes, els protagonistes del seu propi avenç.

L' acompanyament i la motivació constant és la nostra tasca imprescindible per tal que puguin sostenir l'interès i l' esforç que exigeix qualsevol aprenentatge.

Atenció a la diversitat

Reconiexem la diversitat present en tots els grups humans i l seu dret a una atenció educativa de qualitat al llarg de tot el període escolar. Les condicions personals, socials i familiars dels nostres alumnes configuren necessitats educatives diverses i l' antenció personalitzada tendeix a fer realitat la igualtat d' oportunitats que l' escola persegueix.

Oferim a tot l' alumne del centre respostes a les seves necessitats educatives, i també a aquells que necessiten una actuació específica relacionada amb alguna situació de desaventatge sociocultural, alta capacitat, compensació lingüística o discapacitat. La Tutoria, el Servei d' Orientació o l'adpatació curricular son alguns dels recursos amb què comptem.

Coherència de l'acció educativa

Prioritzem el treball en equip, la coordinació entre les diverses àrees i departaments que intervenen en el procés educatiu, concients de la necessitat d' unitat i coherència per l' eficàcia de l' acció educativa.

Renovació i obertura metodològica

Adoptem una metodòlogia oberta amb els reptes de la societat, coherent amb els objectius del Projecte Educatiu i adaptada a les necessitats de l' alumnat.

Formació permanents

Propiciem la formació permanent del professorat com a clau que garanteix una eduació de qualitat.

 

La comunitat educativa esta formada per totes les persones implicades en la vida del Centre. La relació de confianca i col-laboració entre tots els seus integrants dota d'eficacia i coherencia l'acció educativa i contribueix a aconseguir el nivell de qualitat de la nostra escola.

La Fundació Educativa La Merce és responsable de la definició i continurtat deis principis i criteris d'actuació que garanteixen la qualitat del'educació   cristiana que volem oferir.

Els alumnes són els primers protagonistes de la seva  formació, intervenen activament en la vida del Centre segons les possibilitats i exiqencies de la seva edat i assumeixen responsabilitats proporcionades a  la seva capacitat.

L'equip docent, motivat i preparat, coneixedor i partícip del Projecte Educatiu, és conscient del paper que representa en la vida de cada alumne.La seva implicació i testimoniatge és la millor garantía deis valors que  volem oferir.

El personal d'administració i serveis presta una  valuosa  col-Iaboració portant a  terme funcions imprescindibles pel  bon funcionament del  Centre. La seva presencia i intervenció té una gran incidencia educativa en tant que expressa els valors del Projecte Educatiu.

Les mares, pares o tutors legals, principals responsables de l'educació deis seus  fills i filles, assumeixen el Carácter Propi, s'impliquen en el Projecte Educatiu i participen activament en la vida del  Centre.

El compromís de tots i totes, segons la seva  funció i responsabilitat, ens  enriqueix   mútuament i és imprescindible per fer possible que els principis i  valors de la nostra oferta alliberadora siguin presents en la vida de les persones, la convivencia i la projecció social  de l'escola.

 

 

Tots els membres de la comunitat educativa s'integren harrnónicarnent en un model de gestió participatiu, en coherencia amb el Carácter Propi i d'acord  amb la legalitat vigent.

El Reglament de Regim Interior regula el funcionament del Centre i garanteix la coordinació adient a tots els nivells de la comunitat educativa.

El Consell Escolar és un órqan col·legiat participatiu que promou l'actualització del projecte educatiu, afavoreix la inserció en l'arnbit social i fomenta la corresponsabilitat.

El diáleq i participació de tots els membres de la Comunitat Educativa és el millor exponent d'una escola que educa i es deixa educar, en obertura ii interacció amb la realitat.

 

La Fundació  Educativa  la Merce conjuga el compromís amb els valors del seu projecte i el respecte a altres sensibilitats per part de l'alurnnat, professorat i famílies que, per  la seva  part, han de respectar el Carácter  Propi del  Centre.

El coneixement i la lliure acceptació deis Principis que defineixen el Carácter Propi del Centre fan possible el compromís i la coherencia de tota la Comunitat Educativa.

 

f t g m

Intranet FEM La Merced Barcelona